شرایط پذیرش دانشجو در دوره های مشترک کارشناسی pdfارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

·        سنجش از دور RS" با همکاری دانشگاه Twente هلند.

·        سیستم اطلاعات مکانی GIS با همکاری دانشگاه Twente هلند.

·        مهندسی جلوبرندگی" با همکاری دانشگاه تحقیقات ملی روسیه (انستیتوی هوانوردی مسکو MAI).

·        مهندسی فضایی" با همکاری دانشگاه تحقیقات ملی روسیه (انستیتوی هوانوردی مسکو MAI).

·        مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی با همکاری دانشگاه ملی علوم و تکنولوژی روسیه (MISIS).